Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Termin składania tekstów do druku: 31.10.2016
Ze względu na ogromną liczbę tekstów prosimy o dotrzymanie terminu oraz o ścisłe przestrzeganie podanych zasad formatowania.

0) Nazwisko i tytuł
– do lewej, tekstem prostym, bez wyróżnień, czcionka 12 pkt., z afiliacją (uczelnia/instytucja, miasto, kraj):
Jolanta Tambor
Uniwersytet Śląski
Katowice, Polska

Wstyd jako podstawa tabu nowożytnego.
Mówienie o seksie we współczesnym języku polskim

1) Długość tekstu – maks. 34000 znaków ze spacjami (całość, z bibliografią i streszczeniem), niejustowany

2) Czcionka – Times New Roman (także czcionki niełacińskie), 12 pkt., odstęp 1,5

3) Marginesy – 2,5 cm (wszystkie)

4) Odstęp: przed i po – 0

5) Wyróżnienia w tekście: bold, kursywa, czcionka rozstrzelona (nie stosujemy podkreśleń)

6) Przypisy bibliograficzne wewnątrz tekstu:
  (Bartmiński 1996, 23)
  (Grzegorczykowa, red. 1998, 34)
Przykłady:
Tego typu tabu współczesna nauka nazywa tabu pierwotnym i „traktowane jest jako zakaz związany z posiadaniem przez kogoś/coś tajemniczych i niezrozumiałych właściwości, a także szacunkiem, jakim dane zjawisko jest darzone” (Dąbrowska 1993, 19).

Fakt, ze jednostki metajęzykowe są w większości przypadków derywowane od tych pełnoznacznych był wielokrotnie konstatowany w literaturze lingwistycznej (zob. np. Kleszczowa 2014).

6a) Ewentualne przypisy tekstowe u dołu strony

7) Cytaty:
7.1) dłuższe:
wcięte 1,25, czcionka 11 pkt.
Przykład:
Omawia przejście od strachu do wstydu jako uczuć leżących u podstaw różnych ludzkich zachowań:

W najwcześniejszych stadiach istnienia społeczności ludzkiej potrzebny jej był mechanizm organizujący, odmienny od mechanizmów istniejących w świecie zwierzęcym. Fakt, że mechanizm strachu świat zwierzęcy zna doskonale, oraz fakt, że wstyd stanowi zjawisko specyficznie ludzkie, sprawiły, że zwłaszcza wstyd legł u podstaw regulowania pierwszych – już kulturowych zachowań” (Łotman 1970, 203).


7.2) krótsze: w tekście w cudzysłowie (NIE kursywą!)
Przykład:
Tego typu tabu współczesna nauka nazywa tabu pierwotnym i „traktowane jest jako zakaz związany z posiadaniem przez kogoś/coś tajemniczych i niezrozumiałych właściwości, a także szacunkiem, jakim dane zjawisko jest darzone” (Dąbrowska 1993, 19).

8) Bibliografia:
Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach, Opole: Wyd. UO.
Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, nr 8.
Kleszczowa K., 2014, Przeszłość w teraźniejszości. Stare znaki i reguły językowe w strukturze wyrażeń funkcyjnych, w: Kleszczowa K., Szczepanek A., Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice: Wyd. UŚ.
Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова Кр., 1974, Фразеологичен речник на българския език, София: Интерпресс.

9) Streszczenie (abstrakt): maks. 750 znaków ze spacjami, na końcu tekstu

10) Słowa klucze: maks. 5, po streszczeniu

11) Notka o sobie: maks. 750 znaków ze spacjami (w OSOBNYM pliku)

Pliki proszę tytułować:
1) plik z artykułem – nazwiskiem i pierwszym słowem tytułu:
Tambor-Tabu.doc
Trojanowska-Szkic.doc
2) plik z notką – nazwiskiem i słowem notka
Tambor-notka.doc
Trojanowska-notka.doc

Teksty panelowe – podlegające tym samym rygorom – proszę przekazać za pośrednictwem prowadzących panele.

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

31.10.2016

przesyłanie artykułów do druku

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

(Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski)
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, Polska

tel.: +48 32 2009424
tel./faks: +48 32 2512991

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Zgłoszenia
Program
 - Założenia programowe
 - Obrady plenarne
 - Panele
 - Sekcje
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Informacje
 - Publikacja
 - Historia
 - O nas
 - Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności